องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

งานการเจ้าหน้าที่

1. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

» 1.1. สรุปขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ
» 1.2. สรุปขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภททั่วไป
» 1.3. วินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
» 1.4. ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

» 2.1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» 2.2. ประกาศ การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» 2.3. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

» 3.1. หลักสูตรการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2566 (หลักสูตรระยะสั้น)
» 3.2. หลักสูตรการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2565
» 3.3. ประกาศแผนการอบรม เพิ่มเติม รอบ 3 (สถานการณ์โควิด)
» 3.4. แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

4. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

» 4.1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
» 4.2. ประกาศ หลักเกณฑ์การขอกลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 2563
» 4.3. ประกาศ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

5. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

» 5.1. ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การโอน ย้าย พ.ศ.2562
» 5.2. ซักซ้อมแนวทางการรับโอน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

6. ใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน

7. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น