องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สินค้าโอทอป

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าไหม

ผ้าไหมแท้ทอมือ หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง

เทียนหอม กลุ่มเทียนหอม หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง

ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง

ผลิตภัณฑ์จักสาน กลุ่มจักสาน ม.5 และ ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง

ผลิตภัณฑ์จากต้นกก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน