องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ - นโยบาย

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ สิ่งแวดล้อมดี    มีการศึกษา    สังคมพัฒนา   รักษาวัฒนธรรม ”