องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานการเงินประจำ

1. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ได้รับการแก้ไข) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561มาตรา72

2. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)

3. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ)

5. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561มาตรา72

8. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

9. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

10. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

11. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

12. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

13. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

14. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

15. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

16. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

17. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

18. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

19. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

20. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

21. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

22. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

23. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

24. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

25. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

26. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

27. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

28. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

29. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

30. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ไตรมาส ที่ 2 - 4 ) ประจำปีงบประมาณ 2561

31. แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ( ไตรมาส 1 - 3 ) ประจำปี พ.ศ.2562

32. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561)

33. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

34. งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

35. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

36. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

37. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

38. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

39. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

40. งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น