องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานการเงินประจำ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ไตรมาส ที่ 2 - 4 ) ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ( ไตรมาส 1 - 3 ) ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560