องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานการเงินประจำ

1. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566)

2. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

3. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

4. รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2566)

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ได้รับการแก้ไข) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561มาตรา72

8. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)

9. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

10. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ)

11. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561มาตรา72

14. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

15. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

16. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

17. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

18. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

19. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

20. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

21. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

22. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

23. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

24. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

25. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

26. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

27. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

28. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

29. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

30. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

31. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

32. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

33. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

34. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

35. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

36. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ไตรมาส ที่ 2 - 4 ) ประจำปีงบประมาณ 2561

37. แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ( ไตรมาส 1 - 3 ) ประจำปี พ.ศ.2562

38. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561)

39. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

40. งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

41. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

42. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

43. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

44. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

45. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

46. งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น