องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนอัตรากำลัง

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)