องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

แผนการปฏิบัติงานของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559