องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน

1. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

3. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6. แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7. แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8. แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

9. รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10. แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

11. รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

12. แผนการปฏิบัติงานของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

13. แผนการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14. แผนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15. แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562

16. แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

17. แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

18. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

19. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2

20. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

22. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น