องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

คู่มือประชาชน

คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การรับแจ้งเรื่องราวเรื่องทุกข์

การข้อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ

การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การแจ้งถมดิน

การแจ้งขุดดิน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีป้าย