องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

คู่มือประชาชน

1. คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

2. คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

3. คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

4. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

5. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

6. การรับแจ้งเรื่องราวเรื่องทุกข์

7. การข้อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ

8. การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

9. การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

10. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

12. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

13. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

15. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

16. การแจ้งถมดิน

17. การแจ้งขุดดิน

18. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

19. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

20. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

21. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

22. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

23. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

24. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

25. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

26. การรับชำระภาษีป้าย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น