องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กฏหมาย

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564

3. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและุถมดิน พ.ศ.2546

4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2558

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543

11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558

16. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

19. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

20. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

21. ข้อบัญญัติอบต. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563

22. ข้อบัญญัติอบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563

23. ข้อบัญญัติอบต.ดงมหาวัน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564

24. ข้อบัญญัติอบต.ดงมหาวัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564

25. ข้อบัญญัติอบต.ดงมหาวัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2564

26. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

27. พรบ.สภาตำบลและอบต.2537.pdf

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น