องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชขการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ของ อบต.ดงมหาวัน

ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560