องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำจากบ่อดินไหลท่วมนาข้าวชาวบ้านได้รับความเสียหาย บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12

2. รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจโรงรับซื้อยาพารา

3. รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

4. แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ(อัดเม็ด) และการเผาถ่าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6

5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่วเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภสพ(อัดเม็ด)และการเผาถ่าน บ้านป่าตึง หมู่ทีี่ 6

6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10. รายงานผลการจัดทำโครงการเลืิอกตั้ง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11. รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)

12. รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร อบต.ดงมหาวัน งบประมาณ พ.ศ.2564

14. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.ดงมหาวัน รอบ 12 เดือน

15. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

16. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.ดงมหาวัน รอบ 6 เดือน

17. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

18. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน)

19. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

22. รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ12เดือน)

24. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกของปี 2564

25. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

26. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

27. แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

28. รายงานการเงินและบัญชี ปี 2564

29. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564

30. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

31. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2563

32. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

33. รายงานผลการประชุมติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

34. รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

35. รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

36. การจัดทำสมุดบันทึกรายรับจากการขายขยะรีไซเคิล

37. สำรวจข้อมูลขยะอันตราย

38. โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน

39. จิตอาสาพัฒนาห้องน้ำสาธารณะล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

40. แผนการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

41. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน

42. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า

43. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

44. กิจกรรม 7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม แบบเห็นผลทันตา

45. กิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

46. กิจกรรมจัดทำถังขยะอินทรีย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมหาวัน จำนวน 3 ศูนย์

47. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบต. ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน 11 หมู่ สถานศึกษา รพ.สต.

48. กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

49. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม

50. โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

51. กิจกรรม อบรมเทคนิคการคัดแยกขยะอันตราย

52. กิจกรรม อบรมการทำถังขยะอินทรี/ถังขยะเปียกครัวเรือน (Green Cone)

53. กิจกรรม อบรมส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) ตามหลักการ 3 Rs

54. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในสถานที่ราชการ และฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ที่ทำการ อบต.ดงมหาวัน หมู่ 5

55. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัดป่าเลา หมู่ 3

56. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3 Rs บ้านดงมหาวัน หมู่ 1

57. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562

58. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปี 2563

59. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 2563

60. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

61. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2562

62. สรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชขการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2562

63. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

64. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ของ อบต.ดงมหาวัน

65. ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562

66. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

67. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

68. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น