องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ12เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกของปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการเงินและบัญชี ปี 2564

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2563

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการประชุมติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดทำสมุดบันทึกรายรับจากการขายขยะรีไซเคิล

สำรวจข้อมูลขยะอันตราย

โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน

จิตอาสาพัฒนาห้องน้ำสาธารณะล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

แผนการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

กิจกรรม 7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม แบบเห็นผลทันตา

กิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจัดทำถังขยะอินทรีย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมหาวัน จำนวน 3 ศูนย์

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบต. ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน 11 หมู่ สถานศึกษา รพ.สต.

กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

กิจกรรม อบรมเทคนิคการคัดแยกขยะอันตราย

กิจกรรม อบรมการทำถังขยะอินทรี/ถังขยะเปียกครัวเรือน (Green Cone)

กิจกรรม อบรมส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) ตามหลักการ 3 Rs

กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในสถานที่ราชการ และฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ที่ทำการ อบต.ดงมหาวัน หมู่ 5

กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัดป่าเลา หมู่ 3

กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3 Rs บ้านดงมหาวัน หมู่ 1

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปี 2563

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 2563

รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชขการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ของ อบต.ดงมหาวัน

ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560