องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานผลการจัดทำโครงการเลืิอกตั้ง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)

3. รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร อบต.ดงมหาวัน งบประมาณ พ.ศ.2564

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.ดงมหาวัน รอบ 12 เดือน

6. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.ดงมหาวัน รอบ 6 เดือน

8. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

9. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน)

10. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

13. รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ12เดือน)

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกของปี 2564

16. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

17. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

18. แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

19. รายงานการเงินและบัญชี ปี 2564

20. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564

21. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

22. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2563

23. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

24. รายงานผลการประชุมติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

25. รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

26. รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

27. การจัดทำสมุดบันทึกรายรับจากการขายขยะรีไซเคิล

28. สำรวจข้อมูลขยะอันตราย

29. โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน

30. จิตอาสาพัฒนาห้องน้ำสาธารณะล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

31. แผนการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

32. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน

33. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า

34. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

35. กิจกรรม 7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม แบบเห็นผลทันตา

36. กิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

37. กิจกรรมจัดทำถังขยะอินทรีย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมหาวัน จำนวน 3 ศูนย์

38. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบต. ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน 11 หมู่ สถานศึกษา รพ.สต.

39. กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

40. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม

41. โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

42. กิจกรรม อบรมเทคนิคการคัดแยกขยะอันตราย

43. กิจกรรม อบรมการทำถังขยะอินทรี/ถังขยะเปียกครัวเรือน (Green Cone)

44. กิจกรรม อบรมส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) ตามหลักการ 3 Rs

45. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในสถานที่ราชการ และฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ที่ทำการ อบต.ดงมหาวัน หมู่ 5

46. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัดป่าเลา หมู่ 3

47. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3 Rs บ้านดงมหาวัน หมู่ 1

48. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562

49. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปี 2563

50. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 2563

51. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

52. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2562

53. สรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชขการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2562

54. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

55. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ของ อบต.ดงมหาวัน

56. ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562

57. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

58. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

59. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น