องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลดงมหาวัน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดงมหาวันเกมส์ ครั้งที่ 2  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนในตำบลและสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชนตำบลดงมหาวัน ผ่านโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลดงมหาวัน เป็นไปได้ด้วยดี