องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ