องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานขับรถยนต์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานขับรถยนต์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลคะแนนการสอบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้