องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันต่อไป