องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลคะแนนการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และผลคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ด้วยการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จึงประกาศผลคะแนนการสอบฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 053-172130 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประกาศสภาองค์การบริหารสว่นตำบลดงมหาวัน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภาวะสุขภาพตามหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข และสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้จัดทำข้อมูลแนวทางในการป้องกันโรคติดเชื

รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)