องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

วัดบ้านร่องหวาย

ประวัติวัดบ้านร่องหวาย

         วัดร่องหวายตั้งอยู่บ้านร่องหวาย ซึ่งเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2508  พ่อใหญ่ผาย  ศรีจันทร์ปลิว ได้ร่วมกับชาวบ้านได้ก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นด้วยแรงศรัทธราของชาวบ้านและได้พากันจัดหาพระภิกษุมาอยู่ประจำสำนักสงฆ์ดังกล่าว โดยมีหลวงปู่ลิน ปภากโร เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นและชาวบ้านได้ร่วมแรง ร่วมใจกันก่อสร้างกุฎิ อุโบสถ ศาลากลางเปรียญ ศาลาหอฉันขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นปึกแผ่นและได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2509 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 

       วัดร่องหวายปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะตำบลดงมหาวัน ปัจจุบัน (ณ สิงหาคม พ.ศ.2558)มีพระครูประวิตรวิหารการ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลดงมหาวัน วัดร่องหวายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งอบรม ขัดเกลา สั่งสอนเยาวชน ประชาชนในชุมชนให้ประชาชนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง :บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย