องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย  เป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึี่งถ่ายทอดวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนในชุมชนและนอกชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนี้แก่บุคคลอื่น จนนำไปปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ของอำเภอโดยนายบุญชวน มะลัยโย ได้ยึดหลักการทำงาน 3 ท. คือ ทำทนทาน - ทำแท้แท้ - ทำทุกหน้าที่ ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเป็นอย่างดีและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง :บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย