องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประกาศ

ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เป็นการชั่วคราว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 49 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้าเข้มงวด และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก (ภ.ด.ส.๓) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การควบคุมการขับขี่รถบรรทุกขน หิน ดิน ทราย หรือวัตถุอื่นใดในทำนองเดียวกัน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560