องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประกาศ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี 2561

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560